In de eerste ontwerpen van het masterplan was het Leer- en OntmoetingsCentrum (LOC) één gebouw. Om diverse redenen, waaronder een verschil in urgentie en doorlooptijd, is in 2020 gekozen om beide onderdelen apart door te ontwikkelen (lees hier meer over het ontmoetingsdeel).

In het Masterplan Centrum Doorwerth is sprake van de sloop van de twee aparte scholen (Dorendal en Atlas) en de kleine gymzaal (nabij de Atlas). Het nieuwe leerdeel zou vervolgens onderdak bieden aan de twee basisscholen en twee peuterspeelzalen/kinderdagopvang

Flores Onderwijs, de stichting waartoe De Dorendal behoort, treedt op als bouwheer. Daarmee nemen zij de realisatie van het leerdeel over van de gemeente, hierbij houden ze rekening met de, door de gemeente, gestelde financiële randvoorwaarden. Architectenbureau De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) is de architect van het Leerdeel en vertaalt de wensen en ideeën van de verschillende partijen naar een ontwerp. Dit doen zij vanuit een onderwijskundige visie, met oog voor de omgeving en binnen het beschikbare budget.

Status: waar staan we nu? 

Naar aanleiding van de wensen van de beide scholen, de twee kinderopvangen, de inwoners en de gemeentebesturen is DAT aan de slag gegaan met het uitwerken van drie situatieschetsen. 

Tijdens een bewonersbijeenkomst kwam vanuit de direct omwonenden de zorg over het geluid van de spelende kinderen. In de getoonde ontwerpen waren de ingangen van de scholen (of schoolpleinen) aan de kant van de woningen gepland. Bij het vervolg is rekening gehouden met dit commentaar.
Tijdens een tweede bijeenkomst werden enkele aangepaste ontwerpen getoond, waarbij een variant waar de school zoveel mogelijk als de geluidsbuffer fungeert tussen het schoolplein en de woningen. Deze variant lijkt draagvlak te hebben bij zowel de scholen, de omwonenden als de gemeente. Dit ontwerp is vervolgens verder uitgewerkt.

Juni 2023: op dit moment zijn de toekomstige gebruikers van het Leerdeel bezig het interne ontwerp vorm te geven. Dit is een iteratief proces waarbij gekeken wordt hoe de wensen en beschikbare ruimte het best bij elkaar passen.

Oktober 2023: Tijdens een bijeenkomst is het definitieve ontwerp gepresenteerd. Hierin is ook een deel van de openbare ruimte rondom de school meegenomen. Hierin is te zien dat er ruimte word geboeden aan groen en natuurlijke afscheidingen tussen de paden en het schoolterrein. De Voor-, zij- en bovenaanzichten geven een goed beeld hoe het leerdeel er waarschijnlijk in de toekomst uit gaat zien.