Aanleiding

Hart voor Doorwerth

Ons streven om een ‘Hart voor Doorwerth’ te realiseren heeft in 2017 geresulteerd in een Masterplan (een ruimtelijke vlekkenplan) voor het centrumgebied van Doorwerth. Ruimtelijk biedt dit plan de inwoners van Doorwerth (en Heveadorp) een sociaal ‘Hart’, waar je elkaar kan ontmoeten en samen dingen kan doen. Maar dit ‘Hart’ gaat pas kloppen als mensen gebruik maken van de mogelijkheden die de open en de gebouwde ruimte bieden door er in het zonnetje een kopje koffie te gaan drinken of als enthousiaste mensen zelf activiteiten gaan organiseren, die andere mensen aantrekken en mogelijk weer inspireren om zelf ook initiatieven te ontplooien.

Als je benieuwd bent naar wat er allemaal staat te gebeuren dan praten we je hieronder bij wat de plannen zijn.

Denk en doe mee in het realiseren van het masterplan!

Uitwerking masterplan

Voor de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor het centrumgebied van Doorwerth, met enige wijzigingen, vastgesteld (meer lezen?)

‘Ontmoeten’ is dé rode draad voor de uitwerking en uitvoering van het Masterplan Centrum Doorwerth. De realisatie van het Leer- en ontmoetingscentrum (LOC) en het dorpsplein in een groene setting zijn de dragers van het masterplan.

Maar daarnaast zijn meerdere deelplannen te onderkennen, die in verschillende fasen door de gemeente (en anderen) worden uitgewerkt.

De deelplannen in het masterplan:

  1. Het bouwen van een Leer- en ontmoetingscentrum
  2. De inrichting van het centrale plein
  3. Woningbouw realiseren langs de Mozartlaan (appartementen)
  4. De realisatie van woningen op de plek Dorendalschool (na verhuizing naar het LOCgebouw)
  5. Reconstructie winkelcentrum inclusief aan weerszijden van de Richtersweg
  6. Het bouwen van een horecapaviljoen

Niet al deze werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd op basis van het huidige bestemmingsplan uit 2013. Daarom moet dit plan herzien worden.

Hieronder geven we een schets van de genoemde deelplannen (lees meer in het masterplan).

In onze blogs zullen we je op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen van de plannen.

Het bouwen van een Leer- en ontmoetingscentrum

Het LOCgebouw van maximaal drie verdiepingen geeft in ieder geval onderdak aan twee basisscholen, twee peuterspeelzalen, een kinderbibliotheek en aan de activiteiten van “Ons Middelpunt”. Het is tevens mogelijk om in dit gebouw zo maar binnen te lopen, elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen.

De afgelopen tijd is gezamenlijk met betrokken partijen voor ontmoeten en leren geconstateerd dat de uitwerking en invulling van het ontmoeten meer tijd kost. Er is dan ook besloten om in het ontwerptraject voor het  LOC een knip aan te brengen, zodat de nieuwbouw van de scholen ( de ‘L’ van het LOC)  in eigen tempo vooruit kan.

In de feitelijke realisatie van het LOC zat overigens ook al een knip omdat het ontmoetingsdeel op de plek van basisschool De Atlas (voorheen De Wegwijzer) bedacht is en de Atlas pas weg kan als de nieuwbouw voor de school afgerond is. De bouw van de scholen wordt wel zo afgestemd, dat het één geheel kan worden met het ontmoetingsdeel.

Woensdag 1 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van de nieuwbouw van de beide scholen.

De eerstvolgende stap is nu in 2021 het selecteren van een architect om het schoolgebouw te ontwerpen op basis van een programma van eisen. 

Er is nu nog geen planning te maken over de volgende stappen, zoals vergunningverlening of wanneer de bouw zal beginnen (zie hiervoor onder voortgang bestemmingsplan).

Voor het ontmoetingsdeel heeft Spectrum in opdracht van de kerngroep voor de zomer 2019 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat zonder geldelijke steun van de gemeente een ‘buurthuisfunctie’, zoals bedacht niet haalbaar is. Deze uitslag is op 1 juli 2019 aan de betrokkenen voorgelegd. Voor een laatste mogelijkheid hebben zich die vergadering twee ondernemers zich aangemeld. Zij zijn gestart met een businessplan, dat moet uitwijzen of (enkele van) de dragende partijen de exploitatie van het ontmoetingsdeel op zich kunnen nemen. Maar zonder dit af te wachten heeft de gemeente na de zomer vrij onverwacht de regie naar zich toegetrokken. De kerngroep was daar erg ontstemd over en heeft gepleten om het initiatief nogmaals bij het dorp te leggen. Dat is het begin geweest van “Het Bewonersbedrijf ”. Het Bewonersbedrijf heeft in enkele maanden tijd een businessplan opgesteld en aan het college en de raad gepresenteerd. Daaruit bleek dat onder voorwaarden een buurthuis mogelijk was, wanneer ook ‘duurzaam’ verhuurd zou kunnen worden. 

Het inrichten van het centrale plein

Er is in het Masterplan een ontmoetings- en bewegingsplein voorzien, dat wordt begrensd door het winkelcentrum, het nieuw te realiseren LOCgebouw, het gezondheidscentrum, een te bouwen paviljoen voor de Richterswegflat, de kop van de Dillenburgflat en de Van der Molenallee.

Dit plein kan echter pas volledig worden aangelegd als alle sloop- en bouwplannen zijn gerealiseerd. Al met al gaat dit best een aantal jaren duren. Te lang vonden een aantal mensen.

Een PopUp Plein

Door de kerngroep en een aantal anderen is het initiatief genomen om nu alvast een kloppend hart aan te brengen op het “Brink”-gedeelte ten zuiden van het gezondheidscentrum.

Het PopUp plein is een initiatief van inwoners van Doorwerth. Een pure vorm van inwonersparticipatie, waar iedereen aan mee kan doen.

Niet (af-)wachten maar: Laden, doen en ontmoeten. Deze drie elementen staan bij de participatie hoog in het vaandel. In Doorwerth wordt veel gesproken door diverse partijen om het Masterplan Doorwerth te realiseren. Dat neemt veel tijd in beslag en het PopUp  plein gaat het wachten benutten. Op het PopUp plein zijn twee bushaltes geplaatst en deze zijn zo neergezet dat je er altijd met iemand een praatje kunt houden, naast elkaar en ook tegenover elkaar. Wachten en de ontwikkelingen rondom volgen wordt dan een stuk leuker

Er zijn al diverse activiteiten door deze initiatiefgroep georganiseerd en het planontwerp is al gerealiseerd (lees meer).

De officiële opening van het PopUp plein vond plaats op 16 februari 2019 door wethouder Jasper Verstand. Samen met wethouder Leonie Rolink werd de opening verricht van het nieuwe PopUp plein. Het symbolisch aan elkaar knopen van de linten gebeurde in het bijzijn van een kleine 100 belangstellenden en samen met de werkgroep van het PopUp plein. Dorpsdichter Sander Essers maakte een aantal gedichten die op de bushokjes zijn geplaatst.

Er komt dus geen bus, maar elkaar ontmoeten kan iedere dag.

Dit jaar hebben er meerdere activiteiten op het plein plaats gevonden, zoals jeu de boules, kubben, klooiballen en diverse workshops. Voor 2020 heeft de groep plannen voor ‘Eet beleef en kweektuin’ samen met de inwoners. Deze tuin is inmiddels voor een deel gerealiseerd.

Woningbouw Mozartlaan

Kuijpers Bouw Heteren is eigenaar van grond aan de Mozartlaan naast de basisschool De Wegwijzer.

Zij hebben al lange tijd een vergunning om hierop woningen te bouwen. Omdat er aanvankelijk grote weerstand is geweest tegen de plannen die in het verleden zijn gepresenteerd, hebben zij hun plannen bijgesteld.

Zij gaan nu minder en kleinere woningen en minder hoog bouwen. Het betreft 21 appartementen in drie bouwlagen in opdracht van PZD Vastgoed gebouwd gaan worden.

Woonlocatie plek Dorendalschool

In het masterplan is op de locatie waar nu de Dorendalschool staat aan de zijde van de Richtersweg woningbouw gepland, omdat het de bedoeling is dat deze school verhuist naar het LOCgebouw. In het masterplan heeft de vormgeving van deze woningbouw een sterke link met die van het woningbouwplan ‘Tussen de lanen’ welke zich aan de zuidzijde van de Van der Molenallee bevindt. Qua aantallen gaat het hier om circa 50 woningen die waar mogelijk binnen een groene omzoming een plek krijgen. Momenteel werkt de gemeente aan een meer concrete uitwerking van de plannen om zo meer zicht te krijgen op wat er nu passend en financieel haalbaar is.

Inmiddels heeft de gemeente een bureau geselecteerd voor de stedenbouwkundige uitwerking, inclusief een beeldkwaliteitsplan. Dit is het bureau LOS stadomland, dat ook het Masterplan heeft gemaakt. De gemeente heeft het bureau verschillende eisen en wensen meegegeven waaraan het plan moet voldoen. Natuurlijk vormt het Masterplan Doorwerth centrum de basis. Maar bijvoorbeeld ook de resultaten van de avond over wonen, die in september is geweest, zijn aan het bureau meegegeven. Afgelopen tijd is de hoogte van het hele terrein ingemeten en zijn de bomen geïnventariseerd. Ook deze gegevens neemt het bureau mee in het plan.

LOS Stadomland heeft  op woensdag 15 mei 2019 drie varianten aan de omwonenden en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Het bureau werkt de varianten nader uit, waarin zij de opmerkingen van die avond verwerkt. Vanwege capaciteitsproblemen bij de gemeente is dit proces vertraagd.

Inmiddels heeft de gemeente ook een nieuwe Nota Wonen vastgesteld en wordt het woningbouwprogramma wat duidelijker. 

Hoewel de gemeente doorgaat met de planvorming (raadbehandeling, zoeken van een projectontwikkelaar) is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe school kan worden gebouwd en wanneer dus de woningen kunnen worden gerealiseerd (zie hiervoor onder voortgang bestemmingsplan).

Reconstructie winkelcentrum weerszijde Richtersweg

Om stedenbouwkundig een goede entree te kunnen maken voor het centrum is het wenselijk om aanpassingen door te voeren op/aan het winkelcentrum als ook op de kop van de Dillenburgflat. Tegelijkertijd wordt de intimiteit van het centrale plein vergroot door de wanden van de twee delen van het winkelcentrum aan weerszijde van de Richtersweg naar elkaar toe te brengen. Voor deze ontwikkelingen staat de gemeente niet alleen aan de lat maar hebben ze ook de medewerking nodig van private partijen die eigenaar zijn. Hoewel partijen het masterplan ondersteunen is het op dit moment financieel niet haalbaar om de gewenste ontwikkelingen tot uitvoering te brengen. Met betrokkenen is afgesproken om in gesprek te blijven en samen kansen te onderzoeken die de ontwikkelingen wel haalbaar maken.

Het bouwen van een paviljoen

Ten zuidwesten van de Richtersweg is in het masterplan een ‘bospaviljoen’ bestemd. Dit gebouwtje met een horecafunctie zorgt dat het plein aan alle kanten met publieksfuncties wordt omringd. Het is de bedoeling dat het transparant wordt vormgegeven in één laag met een grasdak en dat het zich via een aantal patio’s voegt binnen het bestaande groen. Zo behouden de bewoners van de nabij gelegen appartementen hun groene uitzicht. De huidige speelplaats voor de allerkleinste kinderen kan deels gehandhaafd blijven. Bovendien komt er in het hart een mooie grote zandspeelplaats.

In opdracht van de Kerngroep heeft HorecaNederland een onderzoek gedaan naar de beste vestigingsmogelijkheden van het paviljoen. Daaruit is gebleken dat elke soort van horeca ten kosten gaat van één van de bestaande horeca zaken. Daarom is geadviseerd om een horeca-niche onder te brengen zoals een wijnproeverij of een Bierbrouwerij. Hierover zijn gesprekken lopende met een plaatselijke brouwer en de vereniging van amateur-wijnbouwers.

Van Masterplan naar bestemmingsplan

Binnen het masterplan zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen (zie hiervoor). Voor het bouwen van een Leer- en ontmoetingscentrum (het LOC) bijvoorbeeld, maar ook voor nieuw te bouwen woningen zijn vergunningen nodig (een zogenaamde ‘omgevingsvergunning’). Op basis van het huidige bestemmingsplan (uit 2013) is dit niet mogelijk, dus dit plan moet worden herzien. Zo moet bijvoorbeeld de bestemming op de locatie van de basisschool De Dorendal gewijzigd worden van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. In het bestemmingsplan wordt dan omschreven hoeveel woningen er mogen worden gebouwd en hoe hoog zij mogen worden.

Aan het wijzigen van het bestemmingsplan is een procedure gekoppeld  die belanghebbenden en/of omwonenden in de mogelijkheid stelt iets van de wijziging te vinden. Dat noemen we de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en dat kunt u doen gedurende een periode van zes weken. De termijn van deze zes weken start op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van woensdag vanaf 5 juli 2019 zes weken ter inzage gelegen in het Gemeentehuis in Oosterbeek. 

De gemeentelijke reactie op een ingediende zienswijze wordt verwerkt in de nota zienswijze. Mocht u een zienswijze hebben ingediend dan heeft u daar inmiddels een bevestiging van ontvangen.  

De procedure van het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen. Er zijn veel zienswijzen ingediend ontvangen en de gemeente wil deze zorgvuldig behandelen. Dit vraagt wat meer tijd dan verwacht.

Maar ook ‘het stikstofbeleid’ heeft na een gerechtelijke uitspraak roet in het eten gegooid. Niet alleen in de gemeente Renkum, maar in het hele land liggen de bouwontwikkelingen stil. Omdat Doorwerth omringd is door Natura 2000 gebieden krijgt hier het terugdringing van de stikstofuitstoot extra aandacht.

Vervolg

Nadat een ontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de raad gaat bij vaststelling  opnieuw een termijn van zes weken lopen. Deze keer voor het instellen van een beroep bij de Raad van State. Let op: een beroep kan alleen ingesteld worden als u eerder een zienswijze heeft ingediend . Het bestemmingsplan is onherroepelijk op het moment dat geen beroep ingesteld is of dat de Raad van State het beroep/de beroepen verworpen heeft.

Pas als deze procedure is afgerond kan de gemeente op basis van het herziene bestemmingsplan vergunningen afgeven. De herziening van het bestemmingsplan vraagt echter wel een bepaalde procedure(tijd).

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op!